Kategorier
2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Matematik Ved skolen

Kampen om keglerne

Kampen om keglerne

Eleven har om viden chance-begrebet. Sandsynlighed. 

Gennemgå evt. legen inden i går ud.

Marker en bane på ca. samme størrelse som en badmintonbane (hvis der er mange deltagere, gøres banen større).

Deltagerne deles i to hold, som tager plads bag hver deres baglinje. I midten sættes de tolv kegler i korrekt rækkefølge, hver anden kegle lægges ned.

Det ene hold har til opgave at vælte alle kegler, mens det andet hold skal rejse dem alle.

Deltagerne fra de to hold skiftedes nu til at slå med de to terninger.

Slår man en 4er og en 3er, kan man enten vælte/rejse kegle nummer 4,3 eller 7 (fordi 3 + 4 = 7).

Det hold der først får væltet/rejst alle kegler har vundet.

Tal om hvilke kegler der var hhv. lettest og sværest at få væltet/rejst, og hvorfor.

De fagligt stærke elever kan regne ud hvor stor sandsynlighed der er for at vælte/rejse de forskellige kegler.

Kegler der er nummereret med tallene 1 – 12.

Terninger.

Evt. kridt til at afmærke
banen. 

Man kan vælge at spille på tid fremfor med at vinderen findes ved at alle kegler er
væltet/rejst.

Kategorier
0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse Forløb Geografi Matematik Natur/teknologi Ved skolen

Tal-salat

Tal-salat

Eleverne skal arbejde med areal

Eleverne kan beregne arealet af simple plangeometriske figurer – og de kan beregne arealet af komplekse figurer. De lærer om de vigtige begreber i plangeometri og kan forklare hvad de betyder

Legen tager udgangspunkt i, at deltagerne har forståelse for de tal, som læreren har udvalgt til legen (man kan vælge at spille med et-cifrede tal, flercifrede tal eller brøker alt efter deltagernes alder).

Tal med børnene om, hvordan de kan beskrive et tal, inden legen sættes i gang.

Deltagerne står i en rundkreds, evt. markeret af et reb. Hver deltager får udleveret et kort hvorpå der står et tal (det kan være et tal med et ciffer, et flercifret eller en brøk).

En deltager har ikke noget kort og står i midten af kredsen.

Deltageren i midten kommer nu med et udsagn, hvorefter de deltagere, og som har et tal der svarer til udsagnet, skal bytte plads hen over midten.

Eksempelvis kan deltageren i midten sige: “Alle dem der har en brøk, der er større end en halv”.

Personen i midten forsøger at fange dem, der bytter plads. Bliver man fanget skal man aflevere sit kort og gå ind i midten som den nye fanger.

Kort med tal på og evt. et reb til at markere banen.

Aktiviteten kan ved at ændre på de kort deltagerne får udleveret.

Den samme aktivitet kan laves med geometriske figurer.

Kategorier
4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Matematik Ved skolen

Data/Chance/sandsynlighed

Data/chance/
sandsynlighed

Eleverne skal arbejde med data, chance og sandsynlighed.

 1. Eleverne skal stå i en cirkel i makkerpar.

 2. Eleverne skal nu udtænke brøker, som de skriver på deres whiteboards. Fx. 8/22

 3. En gruppe ad gangen viser og siger deres brøk højt. De andre skal nu gætte, hvad den dækker over. Fx. 8 ud af 22 i klassen har hvide jakker på.

 4. Øvelsen kan gøres svære ved at de skal forkorte/forlænge brøken, regne den om til decimal og procent. 

Du skal bruge whiteboards.

Kategorier
1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Matematik Ved skolen

Regnehistorier

Regnehistorier

Eleverne skal i forbindelse med fx. brøk arbejde lave deres egne regnehistorier

 1. Eleverne skal 2 og 2 ud og finde på regne-historier i skolegården.

 2. Giv eleverne et eksempel: Søren og Mette fandt 9 fodbolde i hækken og skolen har 18 klasser, hvor mange klasser skal så deles om bolden?

 3. Eleverne skal altså finde på små regnestykker til hinanden med ting, som de ser/finder omkring dem.

 4. Eleverne kan enten dele deres historier i plenum eller finde et nyt makkerpar og dele det.

 5. Aktiviteten kan laves med alle regnearter.

Kategorier
3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse Den Gamle By Matematik Ved skolen

Regnestykker fra lokalbutikkerne

Regnestykker fra lokalbutikkerne

Eleverne arbejder med regnearter.

Eleverne skal have kendskab til de forskellige regnearter, de skal arbejde med. 

Eleverne skal besøge en lokal butik. Fx. blomsterhandleren.

Sådan gør du:

 1. Eleverne skal besøge en lokal butik.

 2. Eleverne skal notere priser og genstand ned i deres kladdehæfte.

 3. Tilbage i klassen skal de nu bruge tallene til regnestykker.

 4. Alt efter deres niveau kan det fx. være divisionsstykker: blomsten kostede 125 kr og 4 skal deles om at betale den, hvad skal de betale hver især?

Papir og blyant. 

Kategorier
1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Matematik Ved skolen

Stikbold med regnestykker

Stikbold med regnestykker

Eleverne arbejder med matematikfaglige spørgsmål og regnestykker

 1. Eleverne spiller stikbold på et afgrænset område – gerne med flere bolde.

 2. Når eleverne bliver skudt skal de ud til læreren, for at blive genoplivet. Her får de et matematikfagligtspørgsmål. Fx: Hvad er 7×2? 

 3. Aktiviteten kan differentieres fra elev til elev. Nogle elever kan få svære/lette regnestykker.

 1. Som en ekstra ting, kan læreren sætte 10 toppe ud, som eleverne skal bruge til at hoppe en tabel.

Evt. kegler til at afgrænse banen.

Kategorier
0. Klasse 1. Klasse Matematik Ved skolen

Tal-slange – matematikaktivitet

Talslange

Tal-slange

 • Fag: Matematik
 • Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge.
 • 0. – 1. klasse
 • Ved skolen
 • Ca. 30 minutter
 • Hele året
 • Helen Kock

Formål

Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge

Forberedelse:

Aktiviteten tager udgangspunkt i at børnene har en begyndende forståelse for tallenes rækkefølge og talmønstre.

https://www.high-endrolex.com/6Sådan gør du (Inde, ude, inde):

Børnene deles i makkerpar og får udleveret et gadekridt. Sammen skal de tegne en slange, og skrive så mange tal som muligt i slangens krop (i den rigtige rækkefølge). Lad gerne børnene gå på slangen undervejs, og lad dem sige tallene højt, mens de går på slangen. De børn der har nemt ved tallene, vil kunne gå baglæns og/eller hoppe 10’ere.

Når alle makkerpar har lavet en slange af en vis længde, kan man lave forskellige aktiviteter på talslangen. Man kan eksempelvis give børnene til opgave at løbe hen til et tal med 3 enere, lægge en sten på alle tal med 2 tiere, finde det tal som er 10 større end 23 eller lignende.

Når I kommer tilbage til klassen, taler i om hvilke mønstre i kunne se i talrækken.

Grej

Kridt.

Kategorier
0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse Matematik Ved skolen

10’er dart – matematikleg

10’er dart - matematikleg

Eleven har viden om  naturlige tals opbygning  i titalssystemet.

Legen tager udgangspunkt i at deltagerne har en begyndende forståelse for positionssystemet. Tal med børnene om tiere og tiere inden i går i gang med aktiviteten.

Deltagerne arbejder sammen i makkerpar. Hvert makkerpar får udleveret et kridt og 4 – 6 ærteposer (aktiviteten bliver vanskeligere jo flere ærteposer deltagerne har, så giv ekstra poser til de børn, der har brug for en ekstra udfordring).

Makkerparrene tegner nu en dartskive på banen med 2 cirkler. Det giver 10 point at ramme den inderste cirkel og 1 point at ramme den yderste. Rammer man helt udenfor skiven får man 0 point. Hvert makkerpar arbejder sammen om, at få så mange point som muligt. Efter hver runde skriver de, hvor mange point de har fået.

De bestemmer selv, hvor de vil kaste fra og kan justere afstanden undervejs, så det bliver lettere/svære at ramme.

Når I kommer tilbage til klassen, taler i om hvor mange point man højst kan få med X-antal ærteposer. Tal også om, hvorvidt det er muligt at få eksempelvis 46 point med 7 ærteposer, og få børnene til at forklare hvorfor/hvorfor ikke man kan det. 

Kridt og ærteposer.

Aktiviteten kan varieres ved ændre på antallet af ærteposer eller på dartskivens udformning. Nogle børn vil allerede i 1. kl. kunne arbejde med en skive hvor der både er 1000, 100, 10 og 1 på skiven. I ældre klasser kan man i stedet for en skive med hele tal, lave en med brøker. På den måde kan sværhedsgraden justeres betydeligt.

Kategorier
3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse Matematik Stranden Ved skolen

Lige og ulige – matematikleg

Lige og ulige - matematikleg

Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser.

Tal med børnene om lige og ulige tal. Giv eksempler på et lige/ulige tal. Med ældre børn tales der om, at man kan finde ud af om et tal er lige eller ulige ved at se på antallet af enere. Lad børnene i makkerpar forklare, hvorfor man kan nøjes med at se på antallet af enere.

Marker en bane med kridt eller kegler (eller tegn den op i sandet, hvis I leger på en strand). I midten af banen markeres et “ingenmandsland” på ca. 2 meters bredde.

Halvdelen af deltagerne står bag den ene markering af “ingenmandslandet” og resten bag den anden. De to hold er hhv. det lige og det ulige hold. Instruktøren slår med en terning i ingenmandslandet. Viser terningen at lige antal øjne, skal det lige hold fange, dem fra det ulige hold inden de når at løbe ned bag deres baglinje. De deltagere der bliver fanget skifter hold. legen slutter, når alle deltagere er på samme hold.

Når I kommer tilbage til klassen, taler i om hvorvidt spillet var fair. Var der lige så stor sandsynlighed for at det blev et lige tal, som at tallet blev ulige? Og hvordan kan man undersøge om spillet er fair? Det ældre elever kan få til opgave at lave en udregning, der viser om legen er fair/unfair, og evt. selv finde på en tilsvarende leg der er hhv. fair og unfair.

Variation:

Aktiviteten kan varieres ved at spille med to terninger. Deltagerne kan nu få besked på at antallet af øjne skal lægges sammen, trækkes fra hinanden eller ganges. Det vil give mulighed for at træne plus/minus/gange, og med de ældre deltagere vil det være en godt anledning til at arbejde med sandsynlighed.

2 store udendørs terninger. Kridt og/eller kegler til at markere banen med.

Kategorier
2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Matematik Ved skolen

Længdemåling

Længdemåling

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle.

Eleverne skal arbejde med faglig læsning, måling og omregning fra centimeter til meter.

Inden børnene går i gang med selve aktiviteten, skal de have kendskab til enhederne cm. og m. Find i fællesskab genstande der er hhv. 1 cm. og 1 m. Gæt længdemålet på forskellige ting og mål efter.  Løs opgaver hvor man skal omregne fra cm. til m. og omvendt.

Del herefter børnene i makkerpar (eller små grupper), og giv dem fagteksten om elefanten/giraffen (vedhæftet). Børnene læser teksten højt for hinanden og marker de oplysninger, de skal bruge for at tegne dyret. Når de har læst teksten og markeret længdemålene, får de udleveret målebånd/målehjul og kridt og går i gang med at tegne.

Børnene tager deres fagtekst med ud (gerne på et clipboard, da det gør det nemmere at holde styr på teksten), måler op og tegner.

Afslut forløbet med at tale om hvad der var let/svært ved opgaven. Tal om hvorvidt de tegnede dyr kom til at se naturtro ud.

Målebånd/målehjul, kridt, fagtekst og evt. clipboards. 

Hent bilag  til Længdemåling her