Natursyn

Formålet er at bevidstgøre eleverne om deres og samfundets opfattelser af naturen. Hvordan synet på natur er med til at afgøre, hvordan vi forholder os og handler ift. den.

Produkter / mål: 

 • Eleverne oplever øget bevidstgørelse om syn på naturen, inklusive deres eget.
 • Eleverne lærer om og af de materialer, som underviserne vælger at inddrage, fx H.C.Andersens ‘Grantræet’ og Piet Heins ‘Du skal plante et træ’.
 • Eleverne bliver i stand til at skrive/illustrere/fremføre deres egen fortælling baseret på noget de har oplevet i naturen. 

Tid: Flere timer før naturbesøget, der fx kan ligge på en flexdag. Flere timer efter besøget. 

Materialer: 

Roller / opgaver: 

I denne gengivelse af forløbet er der to voksne på tur med en klasse på en flexdag, en dansklærer og en udeskolevejleder. De har haft møder sammen til at forberede og aftale opgave-fordeling m.v. 

Der er oprettet et fælles dokument på Drev til at skrive aftaler, opgaver og planer i. 

Både før og efter den fælles dag med naturbesøget har dansklæreren opgaven med at varetage undervisningen i forløbet, så eleverne oplever en tydelig hjem-ude-hjem sammenhæng, altså at elementerne i udeskole-forløbet har forbindelser til hinanden.

Hvem

Opgave

Status

Vejleder

 • Formulerer skema til forståelse af natursyn
 • Undersøger historien om grushullerne

Papiret er klart. Sende som pdf til elever for oplæsning.

Lærer

 • Finder måder at arbejde med ‘Grantræet’ og Piet Hein – “fjerne og plante et træ” i sine timer med klassen før den planlagte tur.
 • Laver oplæg til, hvordan 4.a selv skal arbejde med fortælling og natursyn.

Har kort snakket natursyn med 4.a – klar til undervisning i hhv. Grantræet og Du skal plante et træ

Fælles

Næste møde: 6/9 9.00. Status-opdatering og nærmere planlægning af turen og flexdagen.

 

Plan for forløbet Læreren gennemgår grantræet med 4.a i uge 36 (det tidlige efterår er velegnet, andre tidspunkter kunne også virke).

 

Flexdagen: 8.00-10.00: Klassen deles i to grupper. Vejlederen taler natursyn med klassen, mens dansklæreren gennemgår Piet Heins ‘Du skal plante et træ’. Herefter bytter vi.

10.00-11.30 Grushullerne – Vejlederen fortæller om Grushullerne.

Eleverne går på opdagelse, finder deres genstande til deres fortælling og fotograferer dem med deres mobiler.

11.30 – 12.30: Vi spiser derude 

12.30 – 14.00: Hjemme på skolen igen. Eleverne begynder på deres fortælling, Chromebooks booket.

Vejlederen om natursyn 45 min:

 • Kort præsentation af mig selv
 • Præsentation af opgaven og begrebet natursyn – hvad betyder det mon?
 • Arbejde med opgaven ca. 20-25 minutter. 
 • Opsamling fælles – hvad har I tænkt over og skrevet på jeres papirer?
 • Evt. billeder/video/citater/lyrik om natursyn kort.

Vejlederen i Grushullerne:

 • Kort fortælling om området. Brug, fredning, hvad meningen er med området i dag. Nogen der bruger det? 
 • Organisering: base, kalde sammen, program/opgaver, tid. 
 • Materialer: turmad, drikke, affaldspose, siddeplade/presenning, elevernes mobiler, noter om grushullerne. 

Hjemme efter tur:

 • Evt. pause/frikvarter
 • Starte skrivning af fortælling – måske først fælles ide-generering, høre nogles tanker om hvad en historie kunne gå ud på/handle om.

Ideer til plot:

 • Historie-plot 1: Dyr flygter fra menneske. et dyr (fx med navn) trives i sin plante, hvad går den og laver, så kommer mennesket og forstyrrer(hund skræmmer, svært at finde ro), 
 • Historie-plot 2: Menneske hjælper dyr i nød(skade, skræmt, fjernet fra sit miljø/plante).
 • Historie-plot 3: Dyr har svært ved at genkende sine go’e gamle grushuller. Mennesket vil ændre vedligeholdet af stedet og det bliver bedre igen – både noget nyt, men også noget at det gamle.

Andet

 • Elevernes billeder kan uploades til en skoletube-kanal eller sendes til Drev for at indgå i fortællingen. Der kan udvælges ét eller flere billeder pr. elev/par/gruppe.
 • Organiseringen af eleverne i opgaven med at skabe en fortælling kan gøres på flere måder. Lærer/team/vejleder kan have en dialog om hvordan det gøres bedst i forhold til at skabe flow/samarbejde/produkt/fremlæggelse i forløbet.

Link: Natursyn – dig og natur